Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Malthe Winje Automasjon AS

1. BETINGELSENES GYLDIGHET.
De nedenstående generelle salgsbetingelser gjelder med mindre annet er skriftlig avtalt eller som følge av de til enhver tid ufravikelige lover og reguleringer som gjelder for kjøp og salg av varer.

2. PRISER.
Oppgitte priser er nettopriser eksklusive merverdiavgift. Pris er basert på oppgitte kalkylevaluta, og justeres automatisk etter fakturadatoens kurs. Frakt, opphavsgebyr og andre tillegg faktureres utfra de til enhver tid gjeldende satser. Videre tas forbehold om endringer i lov om merverdiavgift, tollbestemmelser eller andre upåvirkelige faktorer. Vi forbeholder oss retten til prisjustering uten varsel ved store valuta endringer.

3. LEVERINGSBETINGELSER.
Levering fra vårt lager på Kolbotn for kjøpers regning og risiko (-ie. Ex Works ihht. Incoterms 1990).

4. LEVERING.
Delleveranse vil normalt skje, dersom annet ikke er avtalt. For varer som ikke er på lager, eller med avvikende spesifikasjoner, er leveringstiden å regne som uforbindtlig med basis i opplysninger gitt fra våre underleverandører. Forsinkelse som følge av hendelser utenfor vår kontroll, fabrikasjonsfeil, feilaktige leveranser etc., fritar oss fra ethvert erstatningsansvar. Eventuelle konvensjonal bøter må avtales skriftlig i hvert enkelt tilfelle. Teknisk dokumentasjon, såsom tegninger, produksjonsbeskrivelser, dataprogrammer m.v., skal ikke uten videre videreformidles til 3. part uten skriftlig godkjennelse. (Åndsverkloven)

5. EMBALLASJE.
Inkludert i fraktkostnad er standard emballasje fra underleverandør, eller normalt nødvendig emballasje fra vårt lager. Ved behov av særskilt emballasje pga. leveransens eller produktets omfang, debiteres denne til selvkost og tas ikke i retur. Andre avvikende leveringsvilkår må være skriftlig avtalt og bekreftet av oss i hvert enkelt tilfelle.

6. REKLAMASJON, ANSVAR.
Reklamasjoner må skje skriftlig uten ugrunnet opphold og senest innen 14 dager etter at varen er mottatt. Malthe Winje Aut. AS tar ikke ansvar for skade eller tap som direkte eller indirekte måtte bli forvoldt som følge av feil eller mangler ved varen, herunder følgeskader eller skader på 3. part. Ansvaret er under enhver omstendighet begrenset oppad til varens kostnad.

7. RETUR.
All retur skal avtales på forhånd, og senest 14 dager etter at varen er mottatt. Retur belastes med et gebyr på 20 % på faktura sum og frakt skjer for kjøpers regning og risiko med mindre annet er avtalt. Returnert vare skal være i originalemballasjen og returneres i uskadet stand med kopi av faktura eller pakkseddel, merket med vår kontaktperson. Unntak fra dette er spesialbestilte, bearbeidet eller kundetilpassede varer som ikke tas i retur. Ingen retur må sendes i oppkrav. Retur avtales spesielt ved salgsaktiviteter og ved innkjøp av nye varer til elektro grossisters lager.

8. GARANTI.
Vi gir 1 års produkt garanti på våre produkter så sant ikke noe annet er avtalt. Vårt ansvar er begrenset til erstatning av leverte varer. Våre forpliktelser bortfaller ved feil bruk, unormal påvirkning (f.eks. lynnedslag, overspenning ol) eller at det er gjort inngrep på varen.

9. ANNULLASJON.
Bestillinger av skaffevarer annulleres ikke.

10. EKSPORTBESTEMMELSER.
Varer kan være underlagt eksportrestriksjoner.

11. LAGRING AV OPPLYSNINGER.
For å kunne behandle din forespørsel trenger vi å lagre noen data om deg i vårt system. Vi lagrer bare data som er relevante for kundeforholdet, og vi vil ikke lagre dataene lengre enn vi behøver eller er pålagt i lov. For detaljer henviser vi til vår personvernerklæring.

12. BETALING.
For kunder med avtalt konto, gjelder generelt betingelsen netto pr. 30 dager, om ikke annet er spesielt avtalt. Malthe Winje Aut. AS forbeholder seg retten til uten videre å si opp kredittavtalen ved mislighold av konto. Ved forsinket betaling belastes automatisk purregebyr og morarenter.

13. SALGSPANT.
Malthe Winje Aut. AS forbeholder seg panterett i de leverte varer inntil kjøpesum med evt. renter og omkostninger er betalt, ref. panteloven paragraf 3-14 og 3-17.

14. TVISTER.
Eventuelle tvister forsøkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, søkes tvisten avgjort etter norsk lov ved selgers verneting.