Personvernerklæring for Malthe Winje Gruppen

Malthe Winje respekterer personvernet ditt

Det er svært viktig for oss å garantere beskyttelsen av ditt personvern ved behandlingen av personlige data og sikre alle forretningsdata. Dette tar vi hensyn til i våre forretningsprosesser. Vi behandler de personlige dataene som innhentes når du besøker våre nettsider, fortrolig, og kun i overenstemmelse med lovbestemmelsene.

Personvern og informasjonssikkerhet er en del av vår bedriftspolitikk.

 

Behandlingsansvarlig «Controller»

Daglig leder av de enkelte selskapene i gruppen er på vegne av selskapet behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som behandles

Vi behandler personopplysningene dine innenfor rammen av gjeldende lov og denne personvernerklæringen. Personopplysninger hentes inn når det er nødvendig for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov og/eller avtale, eller når du på annen måte gir personopplysninger til oss.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. Eksempler på typiske personopplysninger som vi behandler er navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer og e-postadresse.

 

Når vi bruker uttrykket «behandling» av personopplysninger betyr det enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

All behandling av personopplysninger krever at det finnes et lovlig grunnlag for behandlingen. Hvis det ikke foreligger annet lovlig grunnlag, for eksempel at det er inngått en avtale som gjør det nødvendig å behandle visse personopplysninger, at vi kan behandle personopplysningene i samsvar med lov, eller at vi har berettiget interesse i å gjennomføre behandlingen, vil vi alltid be om ditt samtykke før vi behandler personopplysningene dine.

 

Vi behandler i utgangspunktet opplysninger om selskaper, men vil noen ganger også behandle personopplysninger på grunn av den rollen en person har i ett selskap. Opplysninger som lagres er hovedsakelig kontaktopplysninger, f.eks. navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Vi behandler også kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, men disse opplysningene blir knyttet til selskaper eller organisasjoner og ikke enkeltpersoner.

 

Formål med behandlingen

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er først og fremst å administrere og gjennomføre kundeforholdet og slik annen behandling som er nødvendig for å oppfylle de forpliktelser vi har påtatt oss overfor deg som kunde og/eller bruker av tjenestene våre. Vi behandler også personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr eller gir adgang til det, eller i tilfeller hvor du har samtykket til den aktuelle behandling.

 

Grunnlaget for behandlingen

Under det gjeldende regelverket har vi grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger av 14. april 2000 nr 31 § 8 (Personopplysningsloven).

Under det kommende GDPR regelverket vil informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg og bedriften eller organisasjonen du arbeider for produktsupport, spore forsendelser, gi deg tilbud, gi deg gode råd, sende deg invitasjoner til arrangementer og sende deg informasjon i forbindelse med kundeforholdet. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Vi vil også lagre og behandle opplysninger som vi er pålagt å gjøre i Lov eller forskrift. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (c).

 

Innhenting av opplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har gitt på våre nettsider i forbindelse med ditt kjøp og til våre ansatte i forbindelse med ditt kundeforhold.

Mottakere av personopplysninger

Myndigheter

Hvis det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlige myndigheter, vil de aktuelle personopplysningene bli overlevert i henhold til myndighetens krav.

 

Databehandlere

Vi benytter tredjeparter som behandler personopplysninger på våre vegne («databehandler»). Før vi gir slike databehandlere tilgang til personopplysningene dine inngår vi alltid avtaler som blant annet beskriver hva databehandler skal gjøre for oss. Vi har inngått databehandleravtaler med de relevante leverandørene. Av sikkerhetshensyn er ikke disse leverandørene spesifisert i denne personvernerklæringen.

 

Overføring til tredjeland

Relevante personopplysninger kan også utleveres til selskaper/organisasjoner vi samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EU-/EØS-området, for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov eller avtale. Personopplysningene dine vil ikke under noen omstendigheter bli overført uten at det er inngått nødvendige avtaler som sikrer at dine rettigheter blir ivaretatt. Dersom vi benytter underleverandører for å bistå i behandling av personopplysninger og disse er lokalisert utenfor EU/EØS, vil vi sørge for at det blir etablert databehandleravtaler og et gyldig overføringsgrunnlag som gir et tilfredsstillende vern om personopplysningene.

 

Andre

I noen tilfeller kan personopplysningene dine overføres til eller bli samlet inn av tredjeparter som har et selvstendig ansvar for sin videre behandling av personopplysningene dine, for eksempel når du besøker våre sider på tjenester som Facebook eller LinkedIn. Disse tjenestene samler vanligvis inn personopplysningene dine ved å plassere cookies på den enheten/enhetene du bruker. Du kan lese mer om cookies lenger ned i personvernerklæringen. Opplysninger som samles inn, omfatter blant annet når du bruker tjenesten og tilknyttede tjenester. Du kan lese mer om hvilke personopplysninger som samles inn og hvordan disse behandles i personvernerklæringen for den aktuelle tjenesten.

Vi vil aldri overføre personopplysningene dine til noen andre tredjeparter uten å ha et rettslig grunnlag for det, eller du har bedt om det eller på annen måte godkjent det.

Vi kan tilgjengeliggjøre lenker til andre nettsteder i våre digitale kanaler. Hvis du klikker på en slik lenke, vil nettstedet kunne registrere personopplysninger om deg. Da er det dette nettstedet som er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine. Vi oppfordrer deg derfor til å sette deg inn i hvordan nettstedet behandler personopplysningene dine, for eksempel ved å lese personvernerklæringen deres.

 

Formål og opplysningstyper

Der vi baserer vår behandling av personopplysninger på ditt samtykke vil det fremgå klart av samtykkeerklæringen for hvilket eller hvilke formål samtykket er innhentet (for eksempel markedsføring av våre ulike tjenester der samtykke er nødvendig).

Med mindre annet kommer frem av samtykkeerklæringen vil vi bruke følgende personopplysninger om deg når det sendes markedsføring basert på ditt samtykke.

  • Navn
  • Firma
  • E-post
  • Mobilnummer
  • Eventuelle interesseområder eller preferanser du har angitt
  • Geografi
  • Stilling (gjelder kun bedriftsmarkedet)
  • Hvilke andre av våre tjenester du bruker

Samtykke er frivillig

Du står fritt til å bestemme om du vil samtykke eller ikke, og kan når som helst trekke samtykket ditt tilbake.

 

Oppbevaring og sletting

Vi sletter dine personopplysninger som ikke lenger er nødvendige ut fra det formål de er lagret for. Vi lagrer personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

Innsyn og retting

Etter personopplysningsloven har du krav på innsyn i de opplysninger vi har registrert om deg. Dersom de registrerte opplysningene er uriktige eller ufullstendige, kan du kreve at opplysningene oppdateres. Ta kontakt med kundeservice om du ønsker å benytte deg av noen av disse rettighetene. Se kontaktinformasjon nedenfor.

Bruk av cookies

Vi bruker cookies på våre nettsider for at besøksstatistikken skal være pålitelig og for å øke funksjonaliteten på våre sider. Her kan du lese mer om vår bruk av cookies og hvordan du selv kan styre bruken: https://www.mwhandel.no/cookies

 

Informasjonssikkerhet

Vi har etablert både fysiske og virtuelle sikringstiltak for å sikre dine personopplysninger. Vi tar sikkerhet alvorlig og bestreber oss for å følge beste bransjestandard på området.

Vi har etablert regler og rutiner for beskyttelse av opplysninger og personvern i samsvar med personopplysningslovens og personvernforordningens regler. Vi vil bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler personopplysninger i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter lovgivningen.

 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresse;

firmapost@mwg.no

Postboks 531, 1411 Kolbotn.

 

Spørsmål eller klage

Dersom du har spørsmål til vår behandling av personopplysninger eller mener at vi ikke oppfyller våre forpliktelser overfor deg med hensyn til hvordan vi behandler personopplysningene dine, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss (se kontaktinformasjon ovenfor). Du har også rett til å klage til Datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/, men vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss først.

 

postkasse@datatilsynet.no

Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo.

 

 

Oppdaterings historikk

30.11.2021